๑๒ ต.ค.๖๕ นรจ.อล.-ฟฟ. รร.อล.กวก.อล.ทร. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๕

๑๒ ต.ค.๖๕ นรจ.อล.-ฟฟ. รร.อล.กวก.อล.ทร. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๕

by น.อ.อนุสรณ์ วงศ์ปัญญา -
Number of replies: 0